Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 18.06.2013 tarih ve 28681 sayılı resmi gazetede yayınlanan İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkındaki Yönetmeliğin, Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimi başlıklı 15. Maddesinde;
“(1) Tüm çalışanlar acil durum planları ile arama, kurtarma ve tahliye, yangınla mücadele, ilkyardım konularında görevlendirilen kişiler hakkında bilgilendirilir.
(2) İşe yeni alınan çalışana, iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine ilave olarak acil durum planları ile ilgili bilgilendirme yapılır.
(3) Acil durum konularıyla ilgili özel olarak görevlendirilenler, yürütecekleri faaliyetler ile ilgili özel olarak eğitilir. 11 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca görevlendirilen çalışanlara, eğitimlerin işyerinde iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimi tarafından verilmesi halinde, bu durum işveren ile eğitim verenlerce imzalanarak belgelendirilir”.

Ayrıca 19.12.2007 tarihinde 26735 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Binaların Yangında Korunması Hakkında Yönetmelik işletmelerin Acil Durum Ekiplerinin oluşturularak bunlara eğitim ve uygulamalı tatbikatların senede en az 1 kez yapılacağını öngörmektedir.

Bu çerçeve de eğitim merkezimiz her türlü yangın, acil durum, afet ve sivil savunmanın gerektirdiği diğer olağan dışı durumlara hazırlıklı olma maksadıyla Yangın Eğitimi faaliyetleri düzenlemektedir.

Temel Yangın Eğitimi ;

AMAÇ : Personele yangın güvenliği bilgisini vermek, yangın yaratan riskleri tanımlamak, yangın çıkmaması için alınması gereken önlem ve davranış biçimlerini göstermek, yangın anındaki tahliye yöntem ve yollarını öğretmek

Eğitime Katılacaklar : Tüm Personel

Verilecek Sertifika : Katılımcılara temel yangın eğitimi katılım sertifikası verilir.

Süre : 4 Saat (2 Saat Uygulamalı)

KAPSAM

 • Yangın teorisi (yanma)
 • Yangın önleme tedbirleri
 • Yangın sınıfları
 • Yangın söndürme yöntemleri
 • Yangın sınıfına göre kullanılacak söndürücüler
 • Her personelin mutlaka bilmesi gereken hususlar

İleri Yangın Eğitimi ; 

AMAÇ : İleri Yangın Eğitimi acil durum yönetim planında görevli söndürme, kurtarma, ilk yardım ve koruma ekipleri ile yangına müdahalede bulunacak personelin yangının yapısını, ilerleyişini ve yangın yaratan faktörleri; tesislerine ve sektörlerine göre özel yangın risklerini öğrenmelerini sağlamak, yangın çıktığı anda uygulanacak tahliye ve mücadele yöntemleri

Eğitime Katılacaklar : Acil durum yönetim planında görevli tüm personel

Verilecek Sertifika :

Süre : 1 Gün / 8 Saat (3 Saat Uygulama)

KAPSAM

 • Temel yangın eğitimi
 • Yanmanın oluşumu ve yangın
 • Yangının safhaları
 • Yangınla mücadele yöntemleri
 • Tesislerde yangın riskleri
 • Yangın söndürücü maddeler
 • Yangın söndürme cihazları ve kullanımı
 • Yangında insan davranışı
 • Yangın ve insan sağlığı
 • Tesislerde yangın organizasyonları
 • Yangın ve sonrasında ortam tehlikeleri
 • Yangın anında tahliye
 • Yangında ilk yardım uygulaması
 • Personel koruyucu donanımlar
 • Yangın türleri

Özel Yangın Eğitimi ;

AMAÇ : Özel ihtiyaçlara göre tasarlanarak uygulanır. Uzmanlar sizlerle birlikte ihitaçları saptayarak, uygun çözümler bulup, size özel eğitim planması yapılır.

Örnek Eğitim; Tehlikeli Maddeler

Amaç : Endüstri, taşımacılık veya depolama gibi alanlarda çalışan personelin tehlikeli maddelerle çalışma koşulları, sağlık üzerindeki etkileri, depolama ve taşıma kuralları, kazalara karşı mücadele yöntemleri konularında bilgi ve beceri kazanmalarını sağlanmak

Süre : ihtiyaca göre saptanır.

KAPSAM

 • Tehlikeli madde kavramı
 • Tehlikeli madde türleri
 • Tehlikeli madde depolama koşulları
 • Tehlikelli madde işaretlemesi
 • Tehlikeli maddeler ve insan sağlığı
 • Tehlikeli madde kazalarına müdahale
 • Yanma, patlama, sızıntı, yayılma genel bilgileri
 • Tehlikeli madde kazalarının önlenmesi

Yangın Ekibi (Söndürme Ekibi) Eğitimi ;

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:

 • İşletme içinde yangın avcısı ve yangın önleyici faaliyette bulunma
 • İşletmede mevcut tüm söndürme malzemeleri ve cihazları kullanarak söndürme işlemini gerçekleştirme becerisine sahip olmak
 • Dumanlı ortamda hareket tarzlarını öğrenmek
 • Söndürme ekibi içinde yapacağı görevin doğru olarak anlaşılması
 • İşletme içi adreslere hakim ve işletme içinde kazazede arama tekniklerini öğrenmiş olmaları

Alınması gereken eğitimler:

 1. Temel Yangın Bilgisi ve Acil Durum planı Eğitimi
 2. İleri Yangın Eğitimi
 3. Söndürme Ekibi Eğitimi

Eğitim İçeriği:

 • Temel yangın bilgisi eğitimi
 • Yangın Söndürme cihazı ile temel yangın söndürme uygulaması
 • ileri yangın bilgisi eğitimi
 • İşletmede bulunan tüm yangın söndürme cihazları ve malzemeleriyle yangın söndürme uygulaması
 • Yangından korunma kıyafetlerinin hızlı olarak giyilmesi eğitimi
 • Temiz hava cihazı kullanılması
 • Tam teçhizatlı olarak yangın söndürme ve dumanlı ortamda hareket etme uygulaması
 • Dumanlı ortamda hareket etme uygulamaları
 • Acil Durum Planı Eğitimi: *Acil durum Planının anlatılması *Senaryolar üzerinden tatbikat uygulamaları

Acil Durum Planı Söndürme Ekibi Eğitimi:

 • Acil durum planında yer alan söndürme ekibi personeline, vardiyalara göre acil durumlardaki söndürme ekibi içinde yapacağı görevin anlatılarak uygulamalarının yapılması
 • Ekip olma ve ekip ruhu geliştirilmesi eğitimi ve uygulamaları

Yangını İlk Gören Kişi Eğitimi ;

Eğitim sonunda kazanılması hedeflenen davranış şekilleri:

 • Olayı ilk gören kişi reaksiyonu göstermesi
 • Alarm vermesi
 • Yangın söndürme Cihazı ile yangına doğru ve etkin müdahale etmesi
 • Söndürme ekibi olay yerine gelince olay yerini profesyonel ekibe bırakması
 • Yangın müdahale edilemeyecek kadar büyük ise ,önemli evrakları yanına alarak yangının başka bölgelere de yayılmasını önleyici tedbirler alması

Alınması gereken eğitim:

 • 1-Temel Yangın Eğitimi:*Temel Yangın Bilgisi Eğitimi *Yangın Söndürme Cihazıyla Temel yangın söndürme uygulaması
 • 2-Acil Durum Planı Eğitimi: *Acil Durum Planının Anlatılması *Senaryolar üzerinden eğitim salonunda tatbikat uygulamaları

Hedef Kitle: 25’er kişilik gruplar halinde tüm işletme Personeli
Eğitim Süresi: Her bir grup için 4 saat (1/2 Gün)

Yangın Tahliye ve Söndürme Tatbikatları ;

Acil durum planına uygun olarak yılda en az bir kez yapılması gereken yangın tatbikatı kamera ile izlenerek, tatbikat sonrasında gözlem ve değerlendirme raporu ile beraber tüm kamera görüntülerinin olay akışına göre hazırlanır ve veri dosyası şeklinde eğitim verdiğimiz kurumun yetkililerine sunulur.
Tatbikat Süresince Kamera ile Çekim Yapılacak Yerler;

 • Tüm personelin teorik eğitim sırasında ki katılımları
 • Tatbikat başlangıcında olayı ilk gören kişinin reaksiyonu
 • Fabrika – Tesis – işyeri çalışanlarının acil durum ekiplerinde olmayanların binayı tahliye yollarından terk edişi ve   toplanma alanlarına gidişleri
 • Yangından korunma malzeme istasyonunda ,yangından korunma kıyafeti kuşanacak acil durum personelinin, temiz hava cihazı ve teçhizat kuşanmasını, odaya gelişlerini ve teçhizat odasından ayrılışları
 • Acil durum ekiplerinin mevcut acil duruma müdahale edişleri
 • Acil durum koordinatörünün acil durumun tüm aşamalarındaki davranışı ve aksiyonları
 • Belirlenecek personelin portatif söndürücüleri kullanarak, söndürme pratiği kazanmaları

Yangın Risk Analizi ;

Muhtemel çıkabilecek yangın tehlikelerine karşı önceden hazırlıklı olmak veya olası yangın esnasında can ve mal kaybını asgariye indirmek amacıyla, alınacak gerekli yangın önlemlerini ve bu önlemlere ait kuralları belirlemektir. Yangın risk analizi değerlendirme çalışmalarını en güvenilir şekilde yapmakta ve hazırlanan bu çalışmalar sonucunda oluşturulacak olan raporları riskin olduğu bölgedeki çalışan kişilerin toplam mevcuduna göre belirlemekteyiz. Yangın risk değerlendirmeleri ve bu konudaki icra edilecek uygulamalar kendi uzmanlık alanında deneyimli ve İzmir İtfaiye Müdürlüğünde aktif görevli sertifikalı uzman personelimiz tarafından hazırlanmaktadır.

Uygulama:

 • Tüm tesis yerleşiminin, üretim süreci ile birlikte incelenerek yangın risklerin belirlenmesi ve proje bazında çözüm önerilerinin sunulması.
 • Alan ve risk prensibi ile uluslar arası standartlara uygun (sulu, kuru, gaz) yangın söndürme, ikaz ve ihbar sistemleri, alarm panelleri, kontrol odaları cihaz, aparat ve malzemelerinin tespiti, var ise mevcutların kontrol ve değerlendirilmesi ardından gerekli önerileri içeren rapor hazırlanması.
 • Bulguların ve alınacak önlemlerin yazıldığı iş yerine özel çalışma ve yönergelerin hazırlanması.
 • Yangın senaryolarının hazırlanması.
 • Personelin yangın tedbirleri konusunda denetlenmesi.
 • “Acil Durum Planı” hazırlanması (tepki planı)
 • Personelin bilgilendirilmesi, eğitimi, tatbikatların uygulanması.

Yangın uzmanlarımız tarafından yapılan inceleme neticesinde, müşteri için olması gereken efektif yangın ihbar ve müdahale sistemi projesi hazırlanacaktır. Yangın yönetmeliğine uygun yeterlilikte hazırlanacak olan proje içerisinde, olması gereken malzemenin niteliği ve görevi detaylı olarak belirtilecektir.